April 18th, 2014

APPELL AV DONETSK FOLKREPUBLIKS REGERING

Русский вариант здесь.
Пер. на шведский arxip_agrippa

I dag, den 4 april 2014, blev den nybildade folkrepubliken Donetsk attackerad av Ukraina. Den olagliga ukrainska juntan som kom till makten till följd av väpnad statskupp har inlett militära aktioner mot Donetsk Folkrepubliken, med användande av ukrainska armén samt beväpnade banditer och utländska privata militära företag som finansieras av USA.

Under sken av falska uttalanden om en simulerad antiterror-operation, har de faktiskt förklarat krig mot eget folk, med hjälp av tunga vapen och flygstridskrafter. Fredliga människor utsätts för livsfara. Som också deklarerats av Kiev, finns det även en stor sannolikhet av massiva raket- och bombanfall mot folkrika städerna.

Således har den fascistiska regimen i Ukraina som stöds och finansieras av USA samt av västeuropeiska länder faktiskt börjat ett folkmord på rysktalande som bor i Donetsk folkrepubliken. Grundandet av Donetsk folkrepubliken är ett fullbordat faktum som blev nödvändigt på grund av den ukrainska statens totala kollaps som i sin tur var orsakad av den anti-konstitutionella statskuppen; i syfte att skydda de Donetsk område invånares konstitutionella fri- och rättigheter.

I medvetandet om att vi är det sista hindret på angriparens väg till att förstöra Ryssland, förklarar härmed folket och regeringen i Donetsk folkrepubliken, den Sydöstra arméns Befälskår och personal, att angriparen skall omedelbart möta ett beslutsamt motstånd. Vi kräver att de reaktionära kretsarna i USA jämte i västeuropeiska länder som gav sitt bifall till att Kievs illegala regimen genomför en militär operation, upphör med sin aggression och orättvisa och att de inställer allt bistånd och finansiering för den olagliga ukrainska regimen.

Vi vädjar till de multinationella folket i Ryssland, till våra ryska bröder, Rysslands myndigheter och till Vladimir Vladimirovitj Putin personligen med begäran om att lämna all nödvändig diplomatisk, humanitär och såvitt möjligt militär hjälp till Donetsk folkrepubliken, om att fungera som en garant för vår allmänna säkerhet, för att hejda de fräcka straffarna, i syfte att upprätta fred och att möjliggöra en fri och fredlig folkomröstning.

Vi ber det multinationella folket i Ryska federationen, våra ryska bröder, Rysslands myndigheter och Vladimir Vladimirovitj Putin personligen om att erkänna Donetsk Folkrepubliken som folkrättssubjekt och att ingå ett omfattande politiskt, ekonomiskt och militärt bistånds- och samarbeteavtal med den.

Vi som hör till 180 etniska grupper och bor tillsammans i Donbass, vi alla är ryssar.
Vi är födda som ryssar, vi lever som ryssar och vi kommer att dö som ryssar, ifall det behövs.
Gud och Ryssland är med oss!

Fienden kommer att krossas.
Segern skall bli vår!


ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ Г-НА КЕРРИВыступая по итогам переговоров в Женеве, Джон Керри рассказал журналистам об антисемитизме на Украине и в качестве примера привёл ситуацию, которая якобы сложилась в одном из городов. «В последние два дня евреям в одном из городов были разосланы письма о том, что они должны заявить о себе в качестве евреев. К письму также были приложены угрозы», — отметил Керри. - «В 2014 году после долгого пути за спиной и после всей долгой истории, это не просто за гранью приемлемости, это гротеск. Люди, которые вовлечены в эту деятельность — какой бы идеологии они не придерживались и из какого бы места они не выползли — для этого не должно быть места»

Ну что ж, все правильно. Действительно, в 2014 году после долгого пути за спиной и после всей долгой истории, это не просто за гранью приемлемости, это гротеск. Люди, которые вовлечены в эту деятельность — какой бы идеологии они не придерживались и из какого бы места они не выползли — для них не должно быть места.

Collapse )

DONETSKAS TAUTAS REPUBLIKAS VADĪBAS PAZIŅOJUMS

Русский вариант здесь.
Пер. на латышский piseckotenku

Šodien, 15/04/14, prêt jauno Donetskas Tautas Republiku veikta militāra agresija no Ukrainas puses.

Ukrainas vadība, kas nāca pie varas pēc bruņotā pretkonstitucionālā apvērsuma, sākusi militārās operācijas Donetskas Tautas Republikas teritorijā, izmantojot Ukrainas karavīrus no bruņotājiem spēkiem, nemierniekus no nelegālām militārām grupām un ārvalstu privāto militāro kampaņu darbiniekus, ko finansē ASV.

Nepatiešo ziņu par iespējamo pretterorisma operāciju aizsegā, patiesībā tiek pieteikts karš pret cilvēkiem, izmantojot smago militāro aprīkojumu un lidaparātus. Briesmām pakļautas nevainigo cilvēku dzīves. Pec Kijevas teikta pastāv iespēja liela mēroga pilsētu bombardēšanas.

Tādējādi, fašistu režīms Ukrainā, ko atbalsta un finansē ASV un Rietumeiropa, faktiski sāka krievvalodīgo iedzīvotāju genocīdu Donetskas Tautas Republikas teritorijā.

Donetskas Tautas Republikas pasludināšana – ir objektīvā realitāte, kuras vajadzība radās sakarā ar pilnīgu Ukrainas valstiskuma zaudējumu pēc antikonstitucionālā apvērsuma un lai aizsargātu konstitucionālās tiesības un brīvības pilsoņiem, kas dzīvo tās teritorijā.

Apziņoties sevi, kā pēdējo šķērsli agresoram ceļā uz Krievijas iznīcināšanu, Donetskas Tautas Republikas cilvēki un vadībā, Dienvidaustrumu Armijas vadība un personāls paziņo, ka agresors saņems pienācīgo un tūlītējo pretsparu.

Mēs pieprasam reakcionāras aprindas ASV un Rietumeiropā, kuri ir svētījusi Kijevas režīmu militārai darbībai, apturēt agresiju un pārtraukt atbalstīt un finansēt Ukrainas nelikumīgas "iestādes".

Mēs aicinām daudznacionālo Krievijas Federācijas tautu, mūsu krievu brāļus, Krievijas Federācijas iestādēs un personīgi Vladimiru Vladimiroviču Putinu dot diplomātisko, humanitāro un, ja iespējams, militāro palīdzību Donetskas Tautas Republikai, darboties kā garants tās drošībai, ierobežot sodošo rīcības, nodibināt mieru un nodrošināt mierīgo tautas referendumu.

Mēs aicinām daudznacionālo Krievijas Federācijas tautu, mūsu krievu brāļus, Krievijas Federācijas iestādēs un personīgi Vladimiru Vladimiroviču Putinu izskatit jautājumu par Donetskas Tautas Republikas atzīšanu par starptautisko tiesību subjektu un noslēgt vienošanos par politisko, ekonomisko un militāro sadarbību.

Mēs, visu Donbassas 180 tautību cilvēki – mēs esam krievi.
Kā krievi esam dzimuši, kā krievi dzīvojam un ja nepieciešams iesīm bojā.

Kopā ar mums ir Dievs un Krievija.

Ienaidnieks tiks uzvarēts.
Uzvara būs mūsu!


OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Русский вариант здесь.
Пер. на польский cd_player

Dzisiaj, 15 kwietnia 2014 roku, młoda Doniecka Republika Ludowa uległa agresji wojskowej ze strony Ukrainy.

Kierownictwo ukraińskie, które doszło do władzy szlachem antykonstytucyjnego zbrojnego zamachu stanu, rozpętało działania wojenne na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej z użyciem żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych, bojowników nielegalnych uzbrojonych grup oraz pracowników zagranicznych prywatnych firm wojskowych, finansowanych przez Stany Zjednoczone .

Pod płaszczykiem fałszywych oświadczeń na temat rzekomego prowadzenia operacji antyterrorystycznych, w rzeczywistości wypowiedzono wojnę przeciwko ludu z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu wojskowego i samolotów. Poddane niebezpieczeństwu zostało życie ludności cywilnej. Według ostrzeżenia Kijowa, nie wylkluczona jest możliwość zastosowania na szeroką skalę ataków rakietowo-bombowych w miastach.

W ten sposób faszystowski reżim na Ukrainie, wspierany i finansowany przez USA i Europę Zachodnią, faktycznie rozpoczął mordowanie ludności rosyjskojęzycznej na terenie Donieckiej Republiki Ludowej.

Utworzenie Donieckiej Republiki Ludowej jest obiektywną rzeczywistośćią, w której potrzeba powstała ze względu na całkowitą utratę ukraińskiej państwowości po antykonstytucyjnym zamachu stanu, i w celu ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywateli zamieszkujących jej terytorium.

Uświadamiając siebie jako ostatnią przeszkodę przed agresorem na drodze zniszczenia Rosji, ludzie i przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej, dowództwo i personel wojska Południowego Wschodu oświadczają, że agresor otrzyma godny i natychmiastowy opór.

Żądamy od reakcyjnych kół USA i Europy Zachodniej, które rozwiązały ręce reżimowi kijowskiemu w wykonaniu operacji wojskowej, zatrzymać agresję i zaprzestać wspierania i finansowania nielegalnych "władz" Ukrainy.

Apelujemy do wielonarodowego ludu Federacji Rosyjskiej, do naszych rosyjskich braci, do władz Federacji Rosyjskiej i osobiście Władimira Putina z prośbą udzielić Donieckiej Republice Ludowej pomocy dyplomatycznej, humanitarnej i jeśli to możliwe, pomocy wojskowej, wystąpić gwarantem jej bezpieczeństwa, okiełznać rozpędzonych wojaków, zaprowadzić pokój oraz zapewnić przeprowadzenie pokojowego ogólnonarodowego referendum.

Prosimy wielonarodowy lud Federacji Rosyjskiej, naszych rosyjskich braci, władze Federacji Rosyjskiej i osobiście Władimira Putina o rozpatrzenie sprawy uznania Donieckiej Republiki Ludowej jako podmiotu prawa międzynarodowego
i zawarcie umowy oo współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej.

My, ludzie wszystkich 180 narodowości Donbasu jesteśmy Rosjanie, ludzie Rruscy.
Zostaliśmy urodzeni Rosjanami, żyjemy jako Rosjanie i w razie potrzeby gotowi umrzeć.
Bóg jest z nami i z Rosją.

Wróg będzie pokonany.
Zwycięstwo będzie nasze!


Официальное заявление МИД Донецкой Народной Республики

Официальное заявление
Министерства Иностранных Дел Донецкой Народной Республики
по поводу позиции Совета ЕС по иностранным делам


14 апреля Совет ЕС по иностранным делам сделал обширное заявление по Украине, которое непосредственно затрагивает и нарушает суверенные права Донецкой Народной Республики. В частности, Совет ЕС заявил следующее:

«Европейский Союз осуждает действия, предпринятые вооружёнными лицами в городах Восточной Украины ... попытки дестабилизировать Украину должны быть прекращены … Совет вновь заявляет о своей решительной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Украины ... Европейский Союз призывает все стороны сохранять предельную сдержанность и отдаёт должное властям Украины за то, что они соблюдают закон и предпринимают взвешенные действия, и призывает правительство в Киеве и дальше содействовать снижению напряжённости.»

Данное заявление Совета ЕС по иностранным делам свидетельствует о том, что страны Европы намерены и далее препятствовать свободному волеизъявлению народа Донбасса и Новороссии, в том случае, если имеют основания подозревать. что результат такого свободно выбора народа может противоречить целям их «европейской политики», политики ничем не сдержанной военно-политической экспансии ЕС и НАТО на Восток. Обращает внимание на себя фактическая поддержка ЕС фактам применения Киевом военной силы против мирного населения, которую они цинично называю «снижением напряженности».

МИД ДНР вновь подчеркивает, что никакое определение путей «поиска политического решения», к которому призывает ЕС, невозможны и бесполезны без признания со стороны стран ЕС самого факта существования Донецкой Народной Республики, и полноправного участия её представителей как законной стороны переговоров. Любые переговоры затрагивающие ситуацию в регионе Донбасса и Новороссии возможны только при участии наших представителей, и на основе признания права народа Донбасса принимать решение относительно своей собственной Конституции и своего политического будущего. Мы вновь подтверждаем, что любые решения и договоренности третьих стран относительно политического будущего Донбасса достигнутые за нашей спиной, без нашего участия и за счет ущемления суверенных прав Донецкой Народной Республики ничтожны, не имеют силы, и не будут выполнятся.

Мы не можем помешать дипломатам ведущих держав бесплодно терять время и силы в бессмысленных переговорах относительно нашей судьбы, и нашего будущего, но имеем возможность заявить, что политическое будущее Донбасса, Новороссии, Донецкой народной республики может и будут определять только её народ, на выборах, свободных от давления путчистов, захвативших власть в городе Киев, под защитой вооруженной части народа, народной милиции и Армии освобождения Юго-Востока.

Любые попытки силовым путем лишить народы права на свободный выбор своего политического будущего, попытки заранее определить за народ пределы и границы этого выбора, со стороны киевской хунты и её европейских хозяев - обречены на сокрушительный провал. Любые попытки стран ЕС соорудить для народа Донбасса политическое стойло, котором он, по мнению европейских чиновников, обязан оставаться, бесплодны, и будут сметены народом. Потерявшие связь с реальною еврочиновники столкнуться лишь с ростом народного протеста Донбасса и Новороссии, радикализацией протеста, и усилением сил самообороны.

МИД Донецкой Народной Республики предупреждает ЕС, что подобная недружественная и близорукая политика неизбежно придет Евросоюз к политическому краху на Востоке, к полной потере его авторитета, и какого-либо влияния к востоку от своих границ. Странам ЕС необходимо отказаться от однобокой поддержки своих политических клиентов в Киеве, и немедленно перейти к широким консультация с представителями Донбасса и Новороссии.

Данное Официальное заявление МИД ДНР доведено до представителей :

- Государственного Департамента США,
- Министерства Иностранных Дел России,
- Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам К. Эштон
.

Министр Иностранных Дел Донецкой Народной Республики - Е. Губарева
Донецк, 17 апреля 2014 годаOfficial Statement
by the Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic
Regarding the Position of the EU Foreign Affairs Council


On the 14th of April, the EU Foreign Affairs Council made an extensive statement on Ukraine that involves and infringes the sovereign rights of the Donetsk People Republic directly. In particular, the EU Council declared as follows:

"The European Union condemns actions undertaken by armed individuals in cities of Eastern Ukraine… attempts at destabilizing Ukraine must come to an end… The Council reiterates its strong support for Ukraine's unity, sovereignty, independence and territorial integrity… The EU calls on all parties to keep utmost restraint and commends the Ukrainian authorities for pursuing their law and order operations in a measured manner and encourages the government in Kyiv to contribute further to reducing tensions."

This statement of the EU Council for Foreign Affairs bears witness to the fact that the European countries intend to continue interfering with free self-determination of the people of Donbass and Novorossiya in case they have grounds for suspecting that the result of such free self-determination might interfere with the objectives of their "European policy", the policy of unrestrained military and political expansion of the EU and NATO to the East. What stands out in the statement is the actual support rendered by the EU to the instances of using military force against civilians by Kiev they dub cynically as "reducing tensions".

The Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic reiterates that any determining of the ways to "finding a political solution" the EU calls for is impossible and useless without recognition of the existence of the Donetsk People's Republic on part of the EU countries as an actual fact and without participation of its representatives in the negotiations as a fully legitimate party. Any negotiations regarding the situation in the regions of Donbass and Novorossiya are possible only with the participation of our representatives and subject to the recognition of the right of the people of Donbass to make decisions regarding their own Constitution and their political future. We reiterate that any decisions and arrangements regarding the political future of Donbass made by third parties behind our back, without our participation and for the account of infringement of the sovereign rights of the Donetsk People's Republic are null and void and will not be implemented.

We cannot intervene with diplomats from major powers wasting their time and efforts in senseless negotiations regarding our fate and our future, but we are in a position to declare that the political future of Donbass, Novorossiya and the Donetsk People's Republic can and will only be determined by its people at elections being free from political leverage of the coup-makers who seized the power in the city of Kiev, under the defense of the armed part of the people, the People's Militia and the South East Liberation Army.

Any attempts at depriving peoples of their right to free choice of their political future, attempts at predetermining the limits and bounds of that choice on the people's behalf made on the part of the Kiev junta and its European masters are doomed to debacle. Any attempts the EU countries make to construct a "political stall" for the people of Donbass where that people is ought to stay according to the European officials, are futile and will be rebuffed by the people. The European officials who lost touch with reality will only fan popular protest in Donbass and Novorossiya, face radicalization of that protest and strengthening of the self-defense forces.

The Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic warns the EU that such an unfriendly and short-sighted policy will inevitably bring about a political fiasco of the European Union in the East, a complete loss of its authority and any influence to the east of its borders. The EU countries must repudiate lopsided support of their political clientele in Kiev and start extensive consolations with the representatives of Donbass and Novorossiya immediately.

This Official Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic has been made known to the representatives of:

- the United States Department of State,
- The Ministry of Foreign Affairs of Russia,
- Mrs. C. Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

E. Gubareva, the Minister of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic
Donetsk, the 17 of April, 2014

(с) Евг. Цыпин

UPD
Есть ощущение, что завтра с аналогичным заявлением выступит командование Луганского Фронта АЮВ.

ГИПА И КОМА, КАК СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ РУИНЫВ свое время, опираясь на инсайд, я нарушил одну из самых тайных тайн хунты, сообщив стаду, что падеж неизбежен не только в связи с неизбежной голодухой, но и по причине резкого подорожания лекарство и резкого же исчезновения из аптек инсулина. Заодно вкратце и объяснив, почему это без вариантов.

Некоторые мне не поверили: типа, "не может такого быть, потому что не может ни за что", и я не стал им пенять, мудро рассудив, что жизнь все расставит по местам, и быстро, примерно к лету. Однако я недооценил хунту: еще апрель, а уже: "Министр здравоохранения Олег Мусий прогнозирует рост цен на лекарства на 50-60%.По его словам, около 70% лекарств на украинском рынке – иностранные, и цена на них связана с курсом валют".

Правда, "если курс доллара снизится и будет стабильность в государстве, то лекарства формально подорожают не более чем на 10%", но, как мы с вами понимает, и стабильность будет, и тем паче курс снизится исключительно когда рак свистнет. Напротив, если как бы министр по версии хунты обещает повышение всего на 50-60%, можно, не сомневаясь, смело закладываться на вдвое.

Впрочем, в целом проблема медикаментами пока что впереди. А вот с инсулином процесс уже пошел вовсю: "кияни погрожують вийти на діабетичний Майдан через брак життєво необхідного інсуліну". Нема, то есть, в аптеках инсулина, и долго не будет, а когда появится, будет стоить столько, что страдальцам 2 типа, - в основном, пенсионерам, - придется переходить на подножный корм народные средства.

Правда, это выйдет еще дороже, но ничего страшного.
Потерпят.
А все, кто решит, что это плохо, и начнет ныть, натурально, провокаторы и подонки. Агенты Кремля.

DONETSKIN KANSANTASAVALLAN JOHDON JUKIJLAUSUMA

Русский вариант здесь.
Пер. на финский А.С. и Яакко Илкка


Tänään 15.04.14 nuori Donetskin Kansantasavalta joutui Ukrainan sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi.

Ukrainan johto, joka tuli valtaan aseellisen perustuslain vastaisen vallankaappauksen seurauksena, alkoi lietsoa sotaa Donetskin Kansantasavallan alueella käyttäen asevoimiaan, laittomien aseistettujen ryhmiensä taistelijoita ja Yhdysvaltojen rahoittamien yksityisten ulkomaisten sotilaallisten yrityksien jäseniä.

Valheellisten väitteiden varjolla, joiden mukaan kyse on muka terrorismin vastaisesta operaatiosta, Ukrainan johto on tosiasiassa julistanut sodan kansaa vastaan turvautumalla raskaaseen sotakalustoon ja ilmavoimiin. Siviilien henki on vaarassa. Kiova on varoittanut, että kaupunkimme voivat joutua laajamittaisten ohjusiskujen ja pommitusten kohteeksi.

Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan maiden tukema ja rahoittama Ukrainan fasistinen juntta on käytännössä ryhtynyt Donetskin Kansantasavallan venäjänkielisen väestön kansanmurhaan.

Perustuslain vastaisen vallankaappauksen seurauksena Ukraina on valtiona kärsinyt täydellisen konkurssin. Tämä on ollut syynä sille, että syntyi Donetskin Kansantasavalta, joka aikoo suojella asukkaiden oikeuksia ja vapautta.

Donetskin Kansantasavallan johto, kansa sekä Kaakkois-Armeijan päällystö ja henkilöstö tietävät olevansa viimeinen etuvartio Venäjää vastaan suunnitellun aggression tiellä.
Vihollinen tulee torjutuksi kaikin keinoin.

Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan maiden taantumukselliset piirit provosoivat Kiovan junttaa sotatoimiin. Vaadimme, että kyseiset piirit lopettavat hyökkäyksen ja Ukrainan lajittoman ”hallituksen” tukemisen ja rahoittamisen.

Vetoamme Venäjän Federaation lukuisiin kansoihin, venäläisiin veljiimme, maan johtoon ja henkilökohtaisesti Vladimir Vladimirovitš Putiniin saadaksemme diplomaattisen, humanitaarisen ja - jos on mahdollista – sotilaallisen tuen Donetskin Kansantasavallalle. Toivomme, että Venäjä tulee olemaan Tasavaltamme turvallisuustakeena, mikä pysäyttää juntan toteuttaman kansanmurhan, tuo rauhan maahamme ja suo mahdollisuuden rauhanomaiselle kansanäänestykselle.

Pyydämme Venäjän Federaation lukuisia kansoja, venäläisiä veljiämme, maan johtoa ja henkilökohtaisesti Vladimir Vladimirovitš Putinia ottamaan käsiteltäväksi Donetskin Kansantasavallan tunnustamisen kansainvälisen oikeuden subjektina poliittista, taloudellista ja sotilaallista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseksi.

Donbassissa asuu 180:n kansan edustajia ja kaikki me olemme venäläisiä.
Elämme venäläisinä ja venäläisinä olemme valmiita kuolemaan maamme puolesta.

Kanssamme on Jumala ja Venäjä.

Vihollinen tulee tuhotuksi.
Me voitamme!


La déclaration officielle du Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donets

Русский и английский варианты здесь.
Пер. на французский piseckotenku


La déclaration officielle du Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk au sujet de la position du Conseil d’Union Européenne des affaires étrangères.

Le 14 avril le Conseil d’Union européenne des affaires étrangères a fait la déclaration vaste sur l’Ukraine qui directement aborde et viole les droits souverains de la République Populaire de Donetsk. En particulier le Conseil d’Union Européenne a déclaré le suivant :

«L’Union Européenne condamne les actions entreprises par les personnes armées dans les villes de l’Ukraine Orientale … Les tentatives de déstabiliser l’Ukraine doivent être cessés … le Conseil déclare de nouveau son soutien décisif de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine … L’Union Européenne appelle toutes les parties à garder la retenue et rend nécessaire aux pouvoirs de l’Ukraine pour ce qu’ils respectent la loi et entreprennent les actions pesées et appelle le gouvernement à Kiev de continuer à contribuer à la réduction de la tension.»

Cette demande du Conseil d’Union Européenne des affaires étrangères témoigne que les pays de l’Europe ont l’intention et ensuite d’empêcher l’acte de la volonté libre du peuple de Donbass et de Novorossiïa, dans le cas où ils sont fondés à soupçonner que le résultat de tel choix libre du peuple peut contredire leurs buts de «la politique européenne», la politique non retenue de l’expansion militaro-politique de l’Union européenne et de l’OTAN vers l’Est. Attire l’attention le soutien réel d’Union européenne aux faits de l’application par Kiev de la force militaire contre la population civile qui eux appellent cyniquement comme «la réduction de la tension».

Le Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk souligne de nouveau qu’aucune définition des voies de «la recherche de la décision politique» à ce que appelle l’Union Européenne est impossible et inutile sans la reconnaissance du côté des pays de l’Union Européenne du fait de l’existence de la République Populaire de Donetsk et la participation de plein droit de ses représentants comme partie légale des négociations. N’importe quelles négociations abordant la situation dans la région de Donbass et Novorossiïa sont possibles seulement avec la collaboration de nos représentants et à la base de la reconnaissance du droit du peuple de Donbass de prendre la décision en ce qui concerne leur propre Constitution et le futur politique. Nous confirmons de nouveau que n’importe quelles décisions et les accords des tiers-pays en ce qui concerne le futur politique de Donbass, qui sont atteints derrière notre dos sans notre participation et aux frais de l’atteinte aux droits souverains de la République Populaire de Donetsk – sont minimes, n’ont pas la force, et ne seront pas accomplis.

Nous ne pouvons pas empêcher les diplomates des puissances principales de perdre le temps et les forces infructueusement dans les négociations absurdes concernant notre destin et notre futur, mais nous avons la possibilité de déclarer que le futur politique de Donbass, de Novorossiïa, de la République Populaire de Donetsk peuvent être définis seulement par son peuple pendant les élections libres de la pression des putschistes qui ont usurpé le pouvoir dans la ville de Kiev, sous la protection de la partie armée du peuple, de la milice nationale et de l’Armée de libération du Sud-Est.

N’importe quelles tentatives du côté de la junte de Kiev et de ses maîtres européens par la voie de force de priver les peuples du droit au choix libre du futur politique, les tentatives de définir d’avance pour le peuple les limites et les frontières de ce choix – sont condamnés à l’échec total. N’importe quelles tentatives des pays de l’Union Européenne de construire pour le peuple de Donbass la stalle politique dans lequel lui à l’avis des fonctionnaires européens est engagé à rester, sont inféconds et seront enlevés par le peuple. Ayant perdu le lien avec la réalité, les euro-fonctionnaires se heurteront seulement à la croissance de la protestation nationale de Donbass et de Novorossiïa, à la radicalisation de la protestation,et le renforcement des forces de la légitime défense.

Le Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk prévient l’Union Européenne qu’une telle politique hostile et myope ramènera inévitablement l’Union européenne à l’échec politique dans l’Est, vers la perte complète de son autorité et quelque influence vers l’est de ses frontières. Aux pays de l’Union Européenne il est nécessaire de refuser le soutien borné de ses clients politiques à Kiev et immédiatement passer vers la consultation large avec les représentants de Donbass et NovorossiÏa.

Cette déclaration Officielle du Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk est transmise aux représentants :

- Du ministère des Affaires étrangères des États-Unis,
- Du Ministère des Affaires étrangères de la Russie,
- Au Représentant suprême de l’Union européenne des affaires étrangères C. Ashton.

Le ministre des Affaires Étrangères de la République Populaire De Donetsk – E. Goubareva.
Donetsk, le 17 avril 2014.


ОБРАЩЕНИЕ ЛУГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

С огромной тревогой констатируем: киевские власти избрали категорически неприемлемый вариант «убеждения» несогласных с ними граждан — не диалог, не поиск компромисса и взаимные уступки, а насилие и подавление любого протеста. Это не просто деструктивный путь, это — преступление против нашего народа, которое ведет к гражданской войне и расколу Украины.

Жителям юго-востока отказано в праве голоса, в праве быть гражданами своей Отчизны. Всех нас разом записали в «сепаратисты», «террористы» и «российские диверсанты». Для «освобождения» территории от нас уже готовы использовать армию — вопреки законам и Конституции, не допускающим применения вооруженных сил внутри страны против своего же народа!

МВД Украины и некоторые политики пошли еще дальше, объявив о создании вооруженных гражданских формирований для подавления протестующих. Это решение — за гранью не только закона, но и здравого смысла. Киевская власть пытается удержаться на крови — своих оппонентов и своих сторонников, по сути — повязав кровью всю страну.

Мы, депутаты Луганского областного совета, настаиваем: если действующая центральная власть действительно заинтересована в сохранении Украины, она обязана безотлагательно перевести противостояние в политическую плоскость и начать диалог! Для этого, прежде всего, необходимо немедленно отменить войсковую спецоперацию, лицемерно прикрытую словом «антитеррористическая». Мы не поддерживаем экстремизм, но мы также категорически против любого насилия в отношении людей, которые сейчас борются за свои права, зеркально отражая то, что происходило на западно-украинских землях и в Киеве.

Мы заявляем о недопустимости деления народа Украины на «титульную нацию», представителям которой позволено все, и «диаспору», «пятую колонну», «оккупантов», кому и рта нельзя раскрыть, не то что защищать свои интересы.

Мы предупреждаем: отсутствие компромиссов ведет к уничтожению не только демократии, но и государства как такового.

Мы обращаемся к Верховной Раде и к Кабинету Министров Украины:

1. Необходимо до 9 мая принять закон об амнистии и непривлечении к ответственности бойцов спецподразделений «Беркут», «Альфа» и внутренних войск, военнослужащих, а также о правовых гарантиях непреследования активистов и всех участников акций протеста, захватов административных зданий на востоке страны с последующим их разоружением.

2. В ближайшие дни должен быть объявлен Всеукраинский референдум по двум вопросам: о государственном устройстве Украины с максимальной передачей властных полномочий в регионы и о государственном статусе русского языка.

Это — наши требования, от которых мы не отступимся, поскольку на их выполнении настаивают миллионы людей.

Украина должна стать государством, в котором взаимоотношения между жителями разных регионов строятся на взаимном уважении, а не на попытках подчинить себе кого-то или насильно навязать другим свои ценности. Должна стать страной, в которой комфортно и безопасно себя чувствует каждый гражданин, независимо от того, какой язык он считает родным, в какую церковь ходит, кого называет героями и за кого голосует на выборах.

Мы считаем своим долгом сделать для этого все, от нас зависящее.

Принято на XXIV сессии Луганского областного совета шестого созыва
18 апреля 2014 г.


ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Leonid
18 апр, 2014 14:46 (UTC)
Майдауны забыли о захватах зданий на западной Украине
"Про двойные стандарты.

Сейчас юго-восток обвиняют в провокациях, массовых беспорядках, терроризме сепаратизме, нежеланию подчиниться новой «власти».  Если чье-либо мнение отличается от ихнего – значит они титушки, провокаторы, засланные агенты Москвы, донецкие бандиты, террористы, сепаратисты. А вот совсем недавно протестующие в центральных и западных областях – «щири патриоты».

Массовые беспорядки в украинской столице с требованием отмены "драконовских законов", ужесточающих уголовное преследование участников митингов, и смены власти начались 19 января. Это признали как «волю народа» и «патриотический дух». Были захвачены здания администраций в девяти областях: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновецкой, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской и Винницкой, а также ряд административных зданий в Киеве.

В Тернополе горели городской и областной отделения милиции. Внутрь помещения кидали горючую смесь. Возле зданий переворачивали машины. Из помещения областного отделения милиции выносили оружие (которое до сих пор не возвращено). В помещения прокуратуры и суда они зашли без препятствий. Из кабинетов через окна выкидывали документы, прокурорские костюмы и портреты Виктора Пшонки и президента.

Во Львове сначала сожгли военную часть, а позже захватили областную администрацию и направились в сторону городского отделения милиции. Вооружился Правый сектор. Там митингующие разбили дверь и мебель внутри. После этого люди пошли на штурм прокуратуры, СБУ и одного из райотделов милиции. Били окна, двери, взламывали сейфы и выносили документацию. Из криминальных постановлений возле здания прокуратуры разожгли костер. При захвате правоохранительные органы отпора не давали. Мер Львова призвал правоохранительные органы «повернуть оружие на защиту людей».

В Ивано-Франковске возле здания милиции несколько тысячная толпа взяла областное СБУ. Митингующие закидали здание коктейлями Молотова, петардами и брусчаткой. Входные двери обложили автомобильными шинами и подожгли. СБУшники в ответ отстреливались холостыми патронами и кидали в толпу шумовые гранаты. Пожар тщетно пытались. Также во Франковске захватили областную прокуратуру, но обошлось без штурма. Двери перед активистами открылись сами же работники.

В Ровном митингующие штурмовали помещения, где базируется местный «Беркут» и заставили около полусотни правоохранителей покинуть здание. Активисты разбили окна, сломали ворота и захватили в плен трех бойцов. Беркутовцы отстреливались, кидали шумовые гранаты, но в конце концов сдались – сняли обмундирование, спецсредства и прошли через живой коридор.

В Киеве в подразделения Беркута и внутренних войск кидали коктейли молотова, брусчатку, дымовые, световые гранаты, стреляли из огнестрельного оружия, били палками, цепями, арматурой. Просто напросто жгли живьем. Все это проявления демократии, что представители Евросоюза, украинских и зарубежных СМИ не уставали повторять и всячески поддерживали.

Теперь по юго-востоку. В Крыму мирным способом был проведен референдум, где люди правовым путем выбрали свою дальнейшую судьбу. 97 % - это более чем показатель. Ни в кого не стреляли, ничего не громили, никого не избивали. А оказалось, что крымчане – «сепаратисты, террористы, провокаторы и предатели».

В Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях два месяца люди выходили на митинги со своими справедливыми требованиями, с непризнанием власти, пришедшей в результате государственного вооруженного переворота. Не добившись ничего, они решили последовать недавнему примеру, но гораздо (!) более гуманным и мирным путем. Опять же, никого не избивали, ни в кого не стреляли, ничего не крушили и не жгли. И кто же они теперь? Правильно. Бандиты, провокаторы, сепаратисты, и российские агенты-диверсанты."

Ссылка | Ответить | Ветвь дискуссии | Удалить | Спам | Скрыть | Заморозить | Отслеживать

Что не запрещено, то разрешено.
Что не наказуемо, то допустимо.
Что можно одному гражданину, можно и другому.
Если общество гражданское, а не сословно-феодальное.

Точка
.

ЧЕЛОВЕК С КРЕЩАТИКА И ЕГО ОСОБОЕ МНЕНИЕКиевская хунта уже в который раз грубо нарушает договоренности, с таким трудом достигнутые накануне в Женеве. Как бы министр иностранных дел Андрей Дещица официально заявил журналистам, что женевские договоренности не распространяются на майдан, так как якобы административные здания в центре Киева заняты боевиками законно, в связи с чем и освобождать их не нужно. Таким образом, если верить хунте, то все обязательства договоренностей распространяются только на протестующих жителей Востока. Однако, таких условий в соглашении не содержится. Таким образом, Киев фактически заявил о намерении не выполнять договоренности.

Что при первой же попытке выполнить собственные обязательства, данные в присутствии хозяев, хунту посадят жопами на биты, а хунте такая перспектива не светит, ясно. Как ясно и то, что верить этим шмуклерам нельзя в принципе. Их можно только гнать.

ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕКомментарий Департамента информации и печати МИД РФ в контексте встречи в Женеве
924-18-04-2014

Звучащие из Вашингтона оценки состоявшейся 17 апреля встречи представителей России, США, Украины и Евросоюза разочаровывают. Американская сторона опять упорно старается обелить действия нынешних киевских властей, которые взяли курс на силовое подавление протестных выступлений населения юго-восточных регионов, выражающего законное возмущение наступлением на свои права. Причем вина за украинский кризис и его нынешнее обострение необоснованно возлагается на Россию...

Более того, в некоторых заявлениях американских официальных лиц звучат ультимативные нотки, нам пытаются угрожать новыми санкциями, что совершенно неприемлемо. Создается впечатление, что санкционный язык все больше заменяет для Вашингтона нормальную дипломатию.

В данной связи хотели бы подчеркнуть, что в Женеве обсуждалось исключительно внутреннее положение на Украине. Это четко отражено в согласованном Женевском заявлении, которое предусматривает конкретные меры по урегулированию ситуации, включая разоружение всех незаконных вооруженных формирований, освобождение незаконно занятых зданий и улиц, амнистию участникам акций протеста.

Очевидно, что, когда мы говорим о разоружении, имеется в виду, прежде всего, изъятие оружия у боевиков «Правого сектора» и других профашистских группировок, участвовавших в февральском перевороте в Киеве. Те же самые сторонники «майдана» должны в первую очередь освободить захваченные ими государственные учреждения и другие объекты в украинской столице и западных регионах.

Смысл встречи в Женеве заключался в том, чтобы послать Киеву ясный сигнал, что стабилизировать обстановку можно только через запуск полноценного диалога с регионами, особенно с теми, где преобладают русскоязычные жители, к чьему мнению центральной власти пора прислушаться. Это в полной мере относится и к проведению давно назревшей конституционной реформы, которая должна быть инклюзивной, транспарентной и подотчетной.

Рассчитываем на то, что реальные дела наших украинских и западных партнеров в контексте совместно принятых в Женеве решений будут более соответствовать содержанию достигнутых договоренностей
.

Ну вот.
У всех развязаны руки.
Хунта сама себе их развязала, тем самыми, сделав ничтожными все обязательства России.

Collapse )

ЗАПАДНЯ
Огромное спасибо уважаемому ebemel, а мне а-та-та, потому что должен был вспомнить сам.

Действительно, The Trap – What Happened to Our Dream of Freedom (Западня – Что произошло с нашей мечтой о свободе) очень хороший фильм, снятый в 2007-м BBC в рамках каких-то внутрипаламентских терок, единожды показанный на Острове, сделавший свое дело и плотно уложенный в архив.

Более того, он настолько не по душе многим, что его выпиливают с самых различных ресурсов, где ленту время от времени выкладывают (с Ютуба, например, выпиливали трижды, и сейчас, пройдя по адресу, где я сам его видел с год назад, я обнаружил сплошной error).

Это, в общем, понятно: фильм, в самом деле, дает "весь расклад".
В связи с чем: настоятельно рекомендую.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО


Уважаемый Дон Мигельправ. Действительно, на г-на Януковича завели уголовное дело за нежелание признать то, чего не было, тем, что было, а также почему-то (видимо, у кого что болит) за "терроризм".

Действительно, ассоциация с кончиной Джоффри Баратеона, - за помощь в поиске ролика köszönöm szépen дорогой unbelievableme! - напрашивается сама собой.

И действительно:

истерика, срывающаяся на визг, затем хрип умирающего от удушья ублюдка,
ошибочно указывающего при этом пальцем на неистинного виновника его гибели,
окружающие умирающего сочувствующие,
наконец, пронзительный вопль матери, лишившейся самого дорогого на свете отродья... -
что может служить лучшей эпитафией на подыхание мерзкой недогосударственной суки
?

Ничего.

О ТОМ, ЧЕГО НЕТ
Всем забредающим ко мне в блог сторонникам хунты, реально считающими, что на смену Панде пришла демократия, ведущая Руину в Евросоюз, а не в банановый Рейх, во избежание когнитивного диссонанса рекомендую срочно звонить м-ру Керри. А если Джонни-бой занят и не сможет их успокоить, рысью мчаться в блог к Яну Валетову, и пропагандист из Днепропетровска объяснит им, что такого на Майдане быть не могло, поскольку "украинский фашизм не существует", а следовательно, не существует и Дима Резниченко...

Collapse )

ПЕРЕДОВОЙ ПОЛК

Когда-нибудь, -  думаю, скоро, - придет день, когда каждого из тех, кто встал против Тьмы первым, назовут поименно. О ком-то скорбя, кого-то чествуя. А пока просто смотрим.


ПОЦИК НАРАСПАШКУИстория с "российским подполковником" из Горловки наконец-то разъяснена окончательно вместе с подробностями участия в сюжете известного одесского гаденыша Лёши Гончаренко, сидящего на подсосе у Гурвица и обслуживающего кандидата Петю. Искренне надеясь, что где-нибудь эту гадкую белую слизь, колесящую с провокациями по областям, все-таки отловят и покритикуют, хотел бы, тем не менее, еще раз показать одесситам, за какое говно они когда-то голосовали. А на вопрос, как такое вообще может жить на свете, ответ дан давно:

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА?

АндрейФурсов изредка бывает не прав, частенько, на первый взгляд, парадоксален, но всегда интересен.
Оба ролика настоятельно рекомендую.
Особенно верхний ("Поле боя - Украина").

Collapse )